Velkommen til GOD DIALOG-klinikken

Terapeutisk behandlingstilbud

GOD DIALOG-klinikken gir et terapeutisk behandlingstilbud til mennesker med psykiske og fysiske plager samt sosiale utfordringer som medfører behov for hjelp. Vi gir individualterapi og par-, familie- eller nettverksterapi. I første samtale tilstreber vi å være to terapeuter.

Behandlingen gis fortrinnsvis ved personlig fremmøte på klinikken, men kan også gjøres via telefon eller teams ved behov.

Terapiformer

Vi har en grunnleggende forståelse av og erfaring med at symptomer er signaler fra kroppen om at noe er i ubalanse i ens liv, enten på det psykologiske, fysiske eller det sosiale plan. Samtidig er det også viktig å se symptomene i relasjon til det livet som er levd, og den livssituasjonen personen befinner seg i.

Som et supplement til tradisjonell samtaleterapi (psykodynamisk og kognitiv terapi) i psykisk helsevern bruker vi Åpen dialog.  Som terapeuter fokuserer vi i samtalen på personens og nettverkets (familie, venner, kolleger) ressurser og muligheter.

Vi har erfart at det i vanskelige livssituasjoner kan være behov for hjelp til å bedre kommunikasjon og forståelse for hverandre innad i nettverket. I Åpen dialog er det vesentlig å lære og lytte til hverandre. På den måte kan familie og nettverk utvikle en felles forståelse for utfordringer de står overfor. Vi oppfordrer derfor alle til å invitere med personer fra nettverket som aktive deltagere i en eller flere samtaler.

Hvem kan ha nytte av behandlingen?

Personer som opplever:

 • Behov for å endre livsstil eller behov for egenutvikling.
 • Angst, tvangstanker og tvangsatferd
 • Depresjon, nedstemthet eller selvmordstanker
 • Kriser, sorg og redusert livskvalitet
 • Nedsatt arbeidsevne
 • Dårlig selvfølelse, usikkerhet og bekymringer
 • Stress eller utbrenthet
 • Tankeforstyrrelser
 • Søvnvansker
 • Spiseforstyrrelser
 • Langvarig sykdom i familien, f.eks. hos foreldre, ektefelle/samboer, søsken eller barn.
 • Kommunikasjonsproblemer f. eks i familie, skole og arbeidsliv
 • Samlivsproblemer.
 • Langvarig fysisk sykdom
 • Langvarig sykemelding
 • Konflikter i arbeidslivet
 • Traumer
 • Psykose
 • Å høre stemmer